عباس محمودیان
تلفن تماس: 88013098
شرح وظایف
  • تکریم ارباب رجوع
  • تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با مدیرکل و تنظیم وقت جلسات و اطلاع‌رسانی به اشخاص شرکت‌کننده در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی
  • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها
  • تهیه پیش‌نویس بعضی از نامه‌ها یا صورتجلسه‌ها
  • پیگیری مستمر مکاتبات اداری تا حصول نتیجه طبق دستور مدیرکل
  • پل ارتباطی بین دفتر مدیرکل و دانشجویان و مسئولین واحدهای اداری
  • پیگیری مستمر مکاتبات اداری تا حصول نتیجه (طبق دستور مدیرکل)
  • پیگیری امور محوله از سوی مقام مافوق
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستورات مقام مافوق